ΕΛΛΗΝΙΚΑ-GREEK

Η σελίδα περιέχει 9 άρθρα.

1

Κρίσιμη δίκη στο Μπουρούντι

ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Θα μπορούσε να είναι σενάριο ταινίας, αλλά είναι η εφιαλτική πραγματικότητα και ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Στις φυλακές Gitega του Μπουρούντι, από τα χειρότερα κέντρα κράτησης στον κόσμο, δικάζεται αυτές τις ημέρες ένας Ελληνας πολίτης, ο Σπύρος Χαγκαμπιμάνα. Εγκλημά του ότι τον περασμένο Ιούνιο, ως αξιωματικός της μπουρουντιανής αστυνομίας, αρνήθηκε να εκτελέσει την εντολή των ανωτέρων του: να ανοίξει πυρ εναντίον διαδηλωτών. Σήμερα κατηγορείται για «απόπειρα πραξικοπήματος», κατηγορία που επιφέρει εξοντωτικές ποινές (η ίδια η παραμονή στη φυλακή ισοδυναμεί με θανατική καταδίκη, επιμένουν οι γνωρίζοντες).

Ηδη, ο Σπύρος έχει καταγγείλει ότι έχει υποστεί άγρια βασανιστήρια κατά την κράτησή του. Με τη βοήθεια των δικηγόρων και των πολλών φίλων του από την Ελλάδα (ο Χαγκαμπιμάνα είχε έρθει στη χώρα μας ως πολιτικός πρόσφυγας τη δεκαετία του ’90, φοίτησε στη Νομική και τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, εργάστηκε για χρόνια στην ΑΣΟΕΕ και έχει λάβει την ελληνική υπηκοότητα), έχει προσφύγει στην Ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ για τις Αυθαίρετες Κρατήσεις, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τη διασφάλιση, έστω και την ύστατη στιγμή, συνθηκών δίκαιης δίκης, με την αποστολή Διεθνών Παρατηρητών. Οι πιέσεις είναι συνεχείς και προς το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για κινητοποίηση, χωρίς ωστόσο θεαματικά αποτελέσματα. Μόλις προχθές, πάντως, η υπερασπιστική ομάδα σημείωσε μια μεγάλη νίκη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο καλεί την αντιπρόεδρο της Επιτροπής και ύπατη εκπρόσωπο της Ε.Ε. για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Federica Mogherini, να εξασφαλίσει την «άμεση απελευθέρωση» του Σπύρου «ο οποίος φυλακίστηκε παράνομα και βασανίστηκε».

Οπως λέει στην «Κ» ο Αλέξης Αναγνωστάκης, ένας από τους δικηγόρους του, «πρόκειται ασφαλώς για δικαίωση των ενεργειών μας, ωστόσο, η δίκη είναι ακόμα σε εξέλιξη και κάθε ώρα που περνάει είναι κρίσιμη για τη ζωή και την ελευθερία τού Σπύρου». Χρειάζονται άμεσες και αποτελεσματικές  κινήσεις  για  να  αποφευχθεί μια  δραματική  τροπή.

Η δίκη του Σπύρου ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα, με την αίθουσα γεμάτη από πάνοπλους αστυνομικούς. Μολονότι η υπερασπιστική του ομάδα δεν είχε πρόσβαση μέχρι τώρα στα στοιχεία της δικογραφίας, το αίτημα για αναβολή της διαδικασίας για ενημέρωση των δικηγόρων απερρίφθη. Το δικαστήριο μάλιστα απέβαλε τους δικηγόρους όλων των κατηγορουμένων «για παρεμπόδιση της διαδικασίας», διακόπτοντας τη συνεδρίαση για σήμερα προκειμένου οι κατηγορούμενοι να βρουν νέους δικηγόρους. Εφτασαν δε στο σημείο να απαγγείλουν την κατηγορία της συμμετοχής στο πραξικόπημα σε Βέλγο δικηγόρο που υπερασπίζεται άλλο κατηγορούμενο.

Στον αγώνα για απελευθέρωση του Σπύρου συμμετέχουν πολλοί από τους παλιούς του συμφοιτητές. «Τον έβλεπα κάθε μέρα στη Βιβλιοθήκη της ΑΣΟΕΕ όπου δούλευε, τον ξέρουμε όλοι και ήταν σε όλους αγαπητός» λέει στην «Κ» η Ράνια, φίλη του από την Αθήνα. Ηταν γνωστός για το χαμογελαστό του πρόσωπο, τον ακέραιο χαρακτήρα. Θα μπορούσε να είχε ζήσει στην Ελλάδα, αλλά ο Σπύρος ήθελε να βοηθήσει την πατρίδα του. Αφού εργάστηκε σε ανθρωπιστικές αποστολές του ΟΗΕ ανά τον κόσμο, το 2008 εγκαταστάθηκε στο Μπουρούντι, όπου δημιούργησε οικογένεια.

http://www.kathimerini.gr/842758/article/epikairothta/ellada/krisimh-dikh-sto-mpoyroynti

——————

2

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-2015-1348+0+DOC+XML+V0//EL

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

15.12.2015

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8‑1348/2015)

Verts/ALE (B8‑1352/2015)

PPE (B8‑1353/2015)

S&D (B8‑1354/2015)

ALDE (B8‑1355/2015)

GUE/NGL (B8‑1356/2015)

EFDD (B8‑1357/2015)
σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP))
Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy, Anna Maria Corazza Bildt εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Νότης Μαριάς εξ ονόματος της Ομάδας
Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Στέλιος Κούλογλου εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, José Bové, Heidi Hautala εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία της Αρούσα της 28ης Αυγούστου 2000 για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Μπουρούντι, και ειδικότερα το άρθρο 96,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση (ACDEG),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 13ης Δεκεμβρίου 2015, της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini και του Επιτρόπου που είναι επιφορτισμένος με τη Διεθνή Συνεργασία και την Ανάπτυξη, Neven Mimica, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Μπουρούντι σύμφωνα με το άρθρο 96 της Συμφωνίας Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2248 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 12ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Jan Eliasson, της προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης, Nkosazana Dlamini-Zuma, και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, σχετικά με το Μπουρούντι, της 12ης Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), της 13ης Ιουνίου, 17ης Οκτωβρίου και 13ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής στις 31 Μαΐου και 6 Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Μικτής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ της 9ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/1755, της 1ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου, 18ης Μαΐου, 22ας Ιουνίου και 16ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι(1),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2015, με την οποία ζητείται η έναρξη διαπραγματεύσεων με τις αρχές του Μπουρούντι σύμφωνα με το άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Εισαγγελέως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, κ. Fatou Bensouda, της 6ης Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση ασφάλειας στο Μπουρούντι έχει επιδεινωθεί σοβαρά κατά τις τελευταίες ημέρες, μετά τις επιθέσεις σε τρία στρατόπεδα στην Μπουζουμπούρα· ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Μπουρούντι σκότωσαν τουλάχιστον 87 άτομα στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2015· ότι πολλές από αυτές τις δολοφονίες ήταν τυχαίες εκτελέσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 96 του συντάγματος του Μπουρούντι και το άρθρο 7 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου ΙΙ της συμφωνίας της Αρούσα για την ειρήνη και τη συμφιλίωση ορίζουν ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να υπηρετήσει πάνω από δύο θητείες· ότι ο πρόεδρος Pierre Nkurunziza βρίσκεται στον προεδρικό θώκο από το 2005, έχοντας επανεκλεγεί το 2010·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μπουρούντι διεξήχθησαν κοινοβουλευτικές και τοπικές εκλογές στις 29 Ιουνίου 2015 και προεδρικές εκλογές στις 21 Ιουλίου 2015· ότι η διεθνής κοινότητα θεώρησε ότι καμία από τις δύο εκλογικές διαδικασίες δεν ήταν διαφανής, χωρίς αποκλεισμούς, ελεύθερη και αξιόπιστη· ότι, για τον λόγο αυτό, η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) αρνήθηκε να στείλει παρατηρητές στις εκλογές, η ΕΕ ανέστειλε την αποστολή για την παρακολούθηση των εκλογών στο Μπουρούντι και μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης του Μπουρούντι αποφάσισε να μποϋκοτάρει τις εκλογές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποψηφιότητα του προέδρου Nkurunziza για τρίτη θητεία και η εν συνεχεία επανεκλογή του μετά τις εκλογές της 21ης Ιουλίου 2015 έχουν βυθίσει τη χώρα στη βαθύτερη πολιτική κρίση που έχει γνωρίσει μετά τον τερματισμό του εμφυλίου πολέμου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπουρούντι δεν έλαβε υπόψη τις αποφάσεις και τις συστάσεις της ΑΕ και της Κοινότητας της Ανατολικής Αφρικής (ΚΑΑ), οι οποίες εγκρίθηκαν στις 13 Ιουνίου 2015 και στις 6 Ιουλίου 2015, αντίστοιχα, των οποίων η πλήρης εφαρμογή θα είχε προετοιμάσει το έδαφος για αξιόπιστες και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια τόσο της προεκλογικής όσο και της μετεκλογικής περιόδου, υπήρξαν πολιτικά υποκινούμενες παραβιάσεις και καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και πράξεις βίας, ιδίως κατά ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένων των Pierre Claver Mbonimpa, του οποίου ο γιος βρέθηκε νεκρός μετά τη σύλληψή του από την αστυνομία, Marguerite Barankitse, Antoine Kaburahe και Bob Rugurika· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως διαδεδομένη η εντύπωση ότι οι ενέργειες αυτές συνδέονται κατά κύριο λόγο, αλλά όχι αποκλειστικά, με κρατικούς θεσμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπουρούντι είναι αυτή που φέρει την κύρια ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο Μπουρούντι και για την προστασία του πληθυσμού της χώρας, με τον δέοντα σεβασμό στο κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 200 000 άτομα έχουν εκτοπισθεί στο εσωτερικό της χώρας ή έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε γειτονικές χώρες εξαιτίας της επιδεινούμενης πολιτικής κατάστασης στο Μπουρούντι· ότι, τον Ιούλιο του 2015, η ΕΕ ενίσχυσε την ανθρωπιστική της βοήθεια και κινητοποίησε επιπλέον 4,5 εκατομμύρια EUR για την βοήθεια εκτοπισμένων πληθυσμών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι συγκαταλέγεται μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών στον κόσμο· ότι το ήμισυ σχεδόν (45%) του πληθυσμού των 10,6 εκατομμυρίων κατοίκων του Μπουρούντι είναι 15 ετών ή λιγότερο (παιδιά μικρότερα των 5 ετών αντιπροσωπεύουν το 19,9% του πληθυσμού)· ότι το Μπουρούντι ευρίσκεται πρώτο στον παγκόσμιο δείκτη πείνας με τρία στα πέντε παιδιά να υποφέρουν από καθυστέρηση ανάπτυξης· ότι μεταξύ 2013 και 2014 το Μπουρούντι έπεσε κατά δύο θέσεις, από την 178η στην 180η θέση, στην κατάταξη του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη σε ό,τι αφορά τον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης, ότι τέσσερα άτομα στα πέντε στο Μπουρούντι ζουν με λιγότερο από 1,25 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα, και ότι το 66.9% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Οκτωβρίου 2015, η ΕΕ ζήτησε να αρχίσουν διαβουλεύσεις, βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού, προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα του μη σεβασμού ουσιωδών στοιχείων της συμφωνίας, ιδίως σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου· ότι οι εν λόγω διαβουλεύσεις ξεκίνησαν στις 8 Δεκεμβρίου 2015·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Δεκεμβρίου 2015, η ΕΕ θεώρησε ότι οι θέσεις που εξέφρασε το Μπουρούντι κατά τις διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού θα καταστήσουν αδύνατη την διόρθωση της μη τήρησης εκ μέρους του Μπουρούντι ουσιωδών στοιχείων της εταιρικής του σχέσης με την ΕΕ· ότι η ΕΕ θεώρησε επίσης ότι οι θέσεις που εξέφρασε το Μπουρούντι δεν θα επιτρέψουν μια ικανοποιητική απάντηση στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης, της 17ης Οκτωβρίου και 13ης Νοεμβρίου 2015, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη να αποκατασταθεί άμεσα ένας ειλικρινής και χωρίς αποκλεισμούς διάλογος που θα βασίζεται στην Συμφωνία της Αρούσα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό αδιέξοδο στο Μπουρούντι, το οποίο χαρακτηρίζεται από την έλλειψη διαλόγου μεταξύ των παραγόντων της κοινωνίας της χώρας και τη συνακόλουθη επιδείνωση της ασφάλειας και της οικονομικής κατάστασης, έχουν σοβαρές συνέπειες για τον πληθυσμό της χώρας και αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τη σταθερότητα της περιοχής, στην οποία έχουν προγραμματισθεί διάφορες εκλογές για τα επόμενα δύο χρόνια (Ουγκάντα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ρουάντα)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως εγγυητής της συμφωνίας της Αρούσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως τώρα, καμία από τις περιφερειακές και υποπεριφερειακές προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί η κρίση και να αποκατασταθεί ο διάλογος μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων δεν έχει κατορθώσει να αποφέρει θετικά αποτελέσματα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Αυγούστου 2015, εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών συγκεντρώθηκαν στην Αντίς Αμπέμπα για να συγκροτήσουν το Εθνικό Συμβούλιο για την αποκατάσταση της συμφωνίας της Αρούσα και του κράτους δικαίου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, ο πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα με το οποίο συγκροτείται Εθνική Επιτροπή για τον εθνικό διάλογο στο Μπουρούντι, η οποία θα ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για έξι μήνες· ότι η κοινωνία των πολιτών διατηρεί πολλές επιφυλάξεις ως προς τα πιθανά αποτελέσματα αυτής της επιτροπής διότι τα περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών που αντιτάχθηκαν στην ανάληψη τρίτης θητείας από τον Πρόεδρο Nkurunziza τελούν υπό δίωξη με την κατηγορία της εξέγερσης και της συνέργιας στην απόπειρα πραξικοπήματος της 13ης Μαΐου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της νέας Εθνοσυνέλευσης Pascal Nyabenda δήλωσε ότι «όσοι ενέχονται στην οργάνωση και την εκτέλεση του πραξικοπήματος (…) δεν θα συμμετάσχουν στον διάλογο»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕ, η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτική απαγόρευση στους ηγέτες της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, των οποίων οι πράξεις και οι δηλώσεις συμβάλλουν στη συνέχιση της βίας και εμποδίζουν την αναζήτηση πολιτικής λύσης για την κρίση στο Μπουρούντι·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ και μερικές άλλες χώρες συμβούλευσαν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Μπουρούντι αμέσως λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφάλειας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Οκτωβρίου 2015, το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της ΑΕ ζήτησε την οριστικοποίηση ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης με στόχο την πραγματοποίηση, εάν χρειαστεί, μιας υπό αφρικανική ηγεσία αποστολής στο Μπουρούντι για να αποτραπεί η βία στη χώρα, και συμφώνησε για την διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λοιπές καταχρήσεις κατά του άμαχου πληθυσμού στο Μπουρούντι·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 Νοεμβρίου 2015, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ban Ki-Moon, υπέβαλε τρεις προτάσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας προτείνοντας αναθεώρηση της εντολής για παρουσία των Ηνωμένων Εθνών στο Μπουρούντι βάσει της εξέλιξης της κατάστασης, η οποία ανοίγει τον δρόμο για μια ειρηνευτική αποστολή, ως έσχατη λύση, σε περίπτωση επιδείνωσης της κρίσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ομάδα στήριξης του ΟΗΕ θα αναπτυχθεί με σκοπό την υποστήριξη του εθνικού διαλόγου στο Μπουρούντι, παρέχοντας συμβουλές στην κυβέρνηση για την ενίσχυση θεσμών κράτους δικαίου και για θέματα αφοπλισμού, για το συντονισμό με περιφερειακούς παράγοντες, την παρακολούθηση και υποβολή αναφορών σχετικά με την κατάσταση επί τόπου και τη διευκόλυνση του προγραμματισμού του ΟΗΕ για μεγαλύτερη παρουσία στο Μπουρούντι·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕ και άλλοι διεθνείς φορείς έχουν ζητήσει επανειλημμένα έναν πραγματικό και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο που θα περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες της κοινωνίας, στη βάση της τήρησης της συμφωνίας της Αρούσα και του συντάγματος του Μπουρούντι, προκειμένου να βρεθεί συναινετική λύση για τη σύγκρουση στο Μπουρούντι· ότι η ΕΕ και ο ΟΗΕ υποστηρίζουν την εν λόγω θέση·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης συνεχίζονται, με την πλήρη υποστήριξη της ΑΕ, της ΕΕ και του ΟΗΕ, προκειμένου να προαχθεί ο εθνικός διάλογος στο Μπουρούντι ώστε να εξευρεθεί μια συναινετική και ειρηνική λύση για την κρίση στη χώρα·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συνεισφέρει σημαντικά στον ετήσιο προϋπολογισμό του Μπουρούντι, το ήμισυ περίπου του οποίου προέρχεται από τη διεθνή βοήθεια, και πρόσφατα διέθεσε 432 εκατομμύρια EUR στη χώρα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης 2014-2020·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω του διατάγματος 530/1597, οι αρχές του Μπουρούντι ανέστειλαν τις δραστηριότητες δέκα οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα των ACAT-Burundi, APRODH, AMINA, FOCODE, FORSC, FONTAINE-ISOKO, Maison Shalom, PARCEM, RCP και SPPDF, και δέσμευσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους·

1.  εκφράζει τον εντονότατο προβληματισμό του για τη σοβαρότητα της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια και της πολιτικής κατάστασης στο Μπουρούντι, την ταχέως επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση και τις πιθανές συνακόλουθες συνέπειες για την ασφάλεια και την σταθερότητα σε ολόκληρη την υποπεριφέρεια·

2.  καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες βίαιες επιθέσεις και τα αυξανόμενα περιστατικά παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταχρήσεων, περιλαμβανομένων δολοφονιών, εξωδικαστικών εκτελέσεων, παραβιάσεων της σωματικής ακεραιότητας, βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης και/ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, αυθαίρετων συλλήψεων και παράνομων κρατήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών και της κατάληψης σχολείων από το στρατό και την αστυνομία, και τις παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου και της έκφρασης, καθώς και το κλίμα ατιμωρησίας που επικρατεί· ζητεί τη διεξαγωγή ενδελεχούς και ανεξάρτητης έρευνας για τις δολοφονίες και παραβιάσεις και την παραπομπή στην δικαιοσύνη των δραστών αυτών των πράξεων·

3.  ζητεί τον άμεσο τερματισμό της βίας, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πολιτικού εκφοβισμού των πολιτικών αντιπάλων, καθώς και τον άμεσο αφοπλισμό όλων των ένοπλων ομάδων που συνδέονται με πολιτικά κόμματα, σε πλαίσιο αυστηρής τήρησης του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  παροτρύνει όλα τα μέρη να διαμορφώσουν τις αναγκαίες συνθήκες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ενότητας και ζητεί την άμεση επανέναρξη ενός διαφανούς εθνικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς, στον οποίο θα μετέχουν η κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών·

5.  τονίζει ότι ο διάλογος αυτός, που έχει ως στόχο την επίτευξη διαρκούς ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, προς το συμφέρον των πολιτών του Μπουρούντι, θα πρέπει να έχει ως βάση τη συμφωνία της Αρούσα και το σύνταγμα του Μπουρούντι, το οποίο απαιτεί τη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες·

6.  επισημαίνει, ειδικότερα, την παρουσία πολλών νέων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών ηλικίας κάτω των 18, στις ένοπλες ομάδες, που δρουν στο Μπουρούντι, και ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην επανένταξη των ατόμων αυτών και στην προώθηση της συμμετοχής τους σε ειρηνικές πολιτικές διεργασίες·

7.  ζητεί από όλες τις πλευρές στο Μπουρούντι να μην προβούν σε οιαδήποτε ενέργεια η οποία θα απειλούσε την ειρήνη και την ασφάλεια στη χώρα· καταδικάζει δριμύτατα όλες τις δημόσιες δηλώσεις που στοχεύουν στην υποκίνηση βίας ή μίσους έναντι διαφόρων ομάδων της κοινωνίας του Μπουρούντι, οι οποίες μπορούν να επιδεινώσουν την ένταση που επικρατεί σήμερα, και καλεί όλους τους φορείς να μην προβαίνουν σε παρόμοιες δηλώσεις·

8.  υπενθυμίζει στις αρχές του Μπουρούντι την υποχρέωσή τους να εγγυώνται την ασφάλεια στην επικράτειά τους και να διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως προβλέπεται στο σύνταγμα του Μπουρούντι, τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, και σε άλλες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

9.  υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η εταιρική σχέση της ΕΕ με το Μπουρούντι διέπεται από τη Συμφωνία του Κοτονού και ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τους όρους της συμφωνίας, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει, συγκεκριμένα, ότι το άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού προβλέπει τη δυνατότητα έναρξης διαδικασιών διαβούλευσης σε περιπτώσεις μη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, και επικροτεί, από αυτήν την άποψη, την απόφαση της ΕΕ να ζητήσει την έναρξη διαβουλεύσεων, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο·

10.  καταδικάζει απερίφραστα την παραβίαση της συμφωνίας της Αρούσα, στην οποία προέβη ο πρόεδρος Nkurunziza όταν ανέλαβε την τρίτη κατά σειρά προεδρική θητεία του·

11.  παροτρύνει τις αρχές του Μπουρούντι να ενθαρρύνουν την εξακρίβωση της αλήθειας σχετικά με τα μαζικά εγκλήματα τα οποία διαπράχθηκαν μεταξύ 1962 και 2008 κάνοντας χρήση δικαστικών και εξωδικαστικών μηχανισμών, όπως είναι η επιτροπή αλήθειας και συμφιλίωσης και τα ειδικά δικαστήρια, με σκοπό να προωθήσουν την εθνική συμφιλίωση·

12.  χαιρετίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης υπό την ηγεσία της ΚΑΑ, με την υποστήριξη της ΑΕ και του ΟΗΕ για τη διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των παραγόντων της κοινωνίας του Μπουρούντι· ζητεί από την αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας να υποστηρίξει, επίσης, αυτές τις προσπάθειες διαμεσολάβησης· προτρέπει την κυβέρνηση του Μπουρούντι και τους λοιπούς παράγοντες της χώρας να συνεργαστούν πλήρως με τον διαμεσολαβητή·

13.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον αριθμό των θυμάτων και των περιστατικών σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν καταγγελθεί από την αρχή της κρίσης· προτρέπει τις αρμόδιες αρχές να διεξάγουν σχολαστική και άμεση έρευνα για τις περιστάσεις και τα κίνητρα των εν λόγω εγκλημάτων και να διασφαλίσουν την παραπομπή των υπαιτίων στη δικαιοσύνη· επαναλαμβάνει ότι δεν είναι δυνατόν να υφίσταται καθεστώς ατιμωρησίας για τους υπαίτιους για σοβαρές παραβιάσεις ή καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις αρχές να μεριμνήσουν ώστε τα σχολεία να παραμείνουν ένα ασφαλές καταφύγιο για μάθηση· καλεί την Εισαγγελέα του ΔΠΔ να παρακολουθήσει στενά την κατάσταση στο Μπουρούντι και στηρίζει την δήλωσή της της 6ης Νοεμβρίου 2015·

14.  ζητεί την κατάργηση του διατάγματος 530/1597 που προβλέπει την προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων μερικών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την άμεση άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών τους, ώστε οι εν λόγω οργανώσεις να μπορούν να ασκούν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους·

15.   ζητεί την ασφαλή επιστροφή των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν εξοριστεί, την επαναλειτουργία των μέσων ενημέρωσης που έκλεισαν μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της 14ης Μαΐου 2015, καθώς και την απόσυρση των κατηγοριών κατά των δημοσιογράφων που κατηγορήθηκαν για άμεση ή έμμεση συμμετοχή στο αποτυχημένο πραξικόπημα·

16.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις δραματικές διαστάσεις που έχουν προσλάβει οι διακρίσεις σε βάρος των ΛΟΑΔΜ στο Μπουρούντι, και η ποινικοποίησή τους· επισημαίνει και πάλι ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποτελεί μέρος της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, όπως κατοχυρώνεται στο διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, βάσει του οποίου πρέπει να προστατεύεται η αρχή της ισότητας και της κατάργησης των διακρίσεων και να διασφαλίζεται η ελευθερία της έκφρασης· ζητεί, κατά συνέπεια, από την Εθνοσυνέλευση και την κυβέρνηση του Μπουρούντι να καταργήσουν τα άρθρα του ποινικού κώδικα που εισάγουν διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ·

17.   υπογραμμίζει την σοβαρή επίπτωση της κρίσης στα παιδιά και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να δεσμεύεται με διεθνείς εταίρους προκειμένου να διασφαλισθεί η παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, που θα περιλαμβάνει τα βασικά φάρμακα, ασφαλή πρόσβαση σε εκπαίδευση και προστασία των παιδιών από κάθε μορφής βία, καθώς και η πρόσβαση σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες·

18.  χαιρετίζει την αποστολή, από την ΑΕ, παρατηρητών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπειρογνωμόνων για να παρακολουθήσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μαζί τους προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εντολής τους· ζητεί, επιπλέον, από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να διερευνήσει τις εικαζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν εντός της δικαιοδοσίας του κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης·

19.  επιδοκιμάζει τις στοχευμένες κυρώσεις που ενέκρινε η ΕΕ, οι οποίες συνάδουν με την απόφαση της ΑΕ για επιβολή στοχευμένων κυρώσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η ταξιδιωτική απαγόρευση και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πολιτών του Μπουρούντι οι ενέργειες και δηλώσεις των οποίων συμβάλλουν στη συνέχιση της βίας και την παρακώλυση των προσπαθειών να εξευρεθεί πολιτική λύση για την κρίση· ζητεί από την ΕΕ να επεκτείνει παρόμοιες κυρώσεις σε όλα τα άτομα τα οποία ενεργούν με τρόπο που απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, δεδομένου ότι υποκινούν το μίσος και παραβιάζουν τη συμφωνία της Αρούσα·

20.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο έχουν εξελιχθεί οι βάσει του άρθρου 96 της Συμφωνίας του Κοτονού δημόσιες διαβουλεύσεις, να εξετάσουν το ενδεχόμενο παγώματος κάθε μη ανθρωπιστικής βοήθειας προς την κυβέρνηση του Μπουρούντι, μέχρι να σταματήσει η υπέρμετρη άσκηση βίας και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις κυβερνητικές δυνάμεις, όπως καταγγέλλει ο OHCHR, και να εξευρεθεί πολιτική λύση που θα προκύψει από έναν γνήσιο εθνικό διάλογο στην χώρα, καθώς και να αναπροσανατολισθεί η βοήθεια με στόχο την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών· θεωρεί ότι η βοήθεια της ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τα βασικά προβλήματα ανισότητας, φτώχειας και χρόνιου υποσιτισμού προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης που εγκρίθηκαν πρόσφατα·

21.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη μαζική έξοδο προσφύγων από το Μπουρούντι προς τις γειτονικές χώρες· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και στις γειτονικές χώρες υποδοχής· απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα και στους ανθρωπιστικούς οργανισμούς να συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια σε όλους εκείνους που είναι πλέον πρόσφυγες και στα άτομα που έχουν εκτοπισθεί λόγω της σύγκρουσης· χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ να αυξήσει την οικονομική στήριξη και την ανθρωπιστική βοήθεια για να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες ανάγκες των πληθυσμών αυτών·

22.  ζητεί από την ΑΕ, τον ΟΗΕ και την ΕΕ να εξετάσουν σοβαρά την περιφερειακή διάσταση και να αποτρέψουν την περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής αυξάνοντας την παρουσία τους επί τόπου, ιδίως μέσω της διατήρησης ενός μόνιμου πολιτικού διαλόγου μεταξύ των χωρών της περιοχής· παροτρύνει, εν προκειμένω, την ΑΕ να εξετάσει, σε συντονισμό με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, την πραγματοποίηση μιας υπό αφρικανική ηγεσία ειρηνευτικής αποστολής στο Μπουρούντι, σε περίπτωση που επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα·

23.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Federica Mogherini, να συνεχίσει τις προσπάθειες για να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση του Richard Spiros Hagabimana, αξιωματικού της αστυνομίας στο Μπουρούντι, ο οποίος φυλακίστηκε παράνομα και βασανίστηκε, διότι, ως αστυνομικός, αρνήθηκε να πυροβολήσει κατά του πλήθους στις 28 Ιουλίου 2015·

24.  είναι της γνώμης ότι τα προβλήματα του Μπουρούντι είναι αλληλένδετα με διαφορές που έχουν σχέση με τον έλεγχο των γόνιμων γεωργικών γαιών, τα άνισα εισοδήματα και τις διακρίσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να θεσπισθεί ένα υπεύθυνο κανονιστικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μπουρούντι, το Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ, την Επιτροπή, το Συμβούλιο, την Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0275.

3

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015: ΑΡΧΙΣΕ Η ΔΙΚΗ-ΠΑΡΩΔΙΑ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ

Η “Δίκη” του Σπύρου ξεκίνησε στις 14 Δεκεμβρίου 2015, στις 9.00 π.μ., στο χώρο των φυλακών – φάντασμα της Γκιτέγκα. Ο Σπύρος κρατείται εκεί σε άθλιες συνθήκες και απομόνωση. Έχει σοβαρά νευρολογικά προβλήματα από τους βασανισμούς που έχει υποστεί, ενώ με δυσκολία κινείται. Δεν έχει καμία δυνατότητα να συμβουλευτεί αποτελεσματικά το δικηγόρο του, να καλέσει μάρτυρες, να βρει έγγραφα και να γενικά να προετοιμάσει στοιχειωδώς την υπεράσπισή του.
Το Δικαστήριο απέρριψε κατ’αρχήν το αίτημα αναβολής των κατηγορουμένων, που συνίστατο στη μη πρόσβασή τους μέχρι τώρα στα στοιχεία της δικογραφίας. Είναι πρωτόγνωρη η δίκη χωρίς τη δυνατότητα πληροφόρησης των κατηγορουμένων επί των εξοντωτικών κατηγοριών που αντιμετωπίζουν.
Την ίδια στιγμή, εξετάζεται στη Γενεύη η Επείγουσα Προσφυγή του Σπύρου ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τις Αυθαίρετες Κρατήσεις. (UN Working Group on Arbitrary Detention).
Επίσης, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης ασχολείται με την υπόθεση των βασανισμών και της παράνομης κράτησης του. Έχουν γίνει προσφυγές στα ευρωπαικά θεσμικά όργανα, για τη διασφάλιση την ύστατη στιγμή συνθηκών Δίκαιης Δίκης και αποστολή Διεθνών Παρατηρητών στη Διαδικασία.
Τη δεύτερη ημέρα της «δίκης», μετά από την απόρριψη του αιτήματος αναβολής των κατηγορουμένων, για παροχή ικανού χρόνου πρόσβασης στη δικογραφία, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΒΑΛΛΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ των κατηγορουμένων από τη διαδικασία! Ο λόγος ήταν «η δήθεν παρεμπόδιση της διαδικασίας» εκ μέρους τους.
Διέκοψε τη συνεδρίαση έως την Παρασκευή προκειμένου να ανεύρουν οι κατηγορούμενοι «νέους» δικηγόρους.
Πέντε από τους κατηγορουμενους έχουν και διεθνείς δικηγόρους.
Οι τέσσερις έχουν το Βέλγο Bernard Maingain και ο Σπύρος δύο Έλληνες.
Το πιο τρομερό είναι πως ανακοινώθηκε ποινική δίωξη κατά του άνω Βέλγου Δικηγόρου για …συμμετοχή στο πραξικόπημα κατά του Κράτους. Δηλαδή στο αδίκημα, για το οποίο είχε κληθεί να υπερασπίσει τους πελάτες του. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΥΨΙΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ!!
Δεν μπορεί να εννοηθεί τέτοια δίκη, με παραβίαση στοιχειωδών δικαιωμάτων. Δηλαδή, χωρίς δυνατότητα γνώσης της κατηγορίας και χωρίς δυνατότητα δικηγόρου της επιλογής των κατηγορουμένων.
Η Δίκη, όπως προαναφέρθηκε, συνεχίζεται την Παρασκευή.

——————————————

4

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΜΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Δραματικό SOS στέλνει ο Σπύρος από το Μπουρούντι

«Ονομάζομαι Χαγκαμπιμάνα Σπύρος, Eλληνας πολίτης, κάτοικος Μπουζουμπούρας, Μπουρούντι… Βρίσκομαι φυλακισμένος αποκλειστικά και μόνο λόγω της εναντίωσής μου, ως ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας και υπεύθυνος Επιχειρήσεων, στις άνωθεν εντολές της ηγεσίας της Αστυνομίας να κάνω χρήση βίας και να προβώ σε δολοφονίες αμάχων διαδηλωτών. Η ζωή μου βρίσκεται σε άμεσο και αναπότρεπτο κίνδυνο, εντός των φυλακών…».

Δραματικό SOS στέλνει ο Σπύρος από το Μπουρούντι

Είναι ένα απόσπασμα από τη χειρόγραφη επιστολή αξιωματικού της μπουρουντιανής αστυνομίας, ο οποίος βρίσκεται φυλακισμένος στη Μουραμούγια της Αφρικής από τις 27 Ιουνίου.

Η δραματική κραυγή αγωνίας προς την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση, που παρουσιάζει σήμερα το «Εθνος», είναι γραμμένη σε άψογα Eλληνικά. Γιατί ο Σπύρος από το Μπουρούντι είναι απόφοιτος της Ελληνικής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και έχει φοιτήσει και στη Νομική Σχολή Αθηνών…

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, απέκτησε το όνομα Σπύρος -τον έλεγαν Ρίτσαρντ μέχρι τότε-, έλαβε την ελληνική υπηκοότητα και πλέον εδώ και πολλά χρόνια είναι Ελληνας πολίτης. Στην πορεία της ζωής του, εγκαταστάθηκε στην Μπουζουμπούρα στο Μπουρούντι Αφρικής. Εγινε αξιωματικός της μπουρουντιανής αστυνομίας και παντρεύτηκε με μία δικηγόρο, με την οποία απέκτησαν ένα παιδί, 3,5 ετών σήμερα.

Ο Σπύρος Χαγκαμπιμάνα με παιδιά στο Μπουρούντι. Αποσπάσματα από τη δραματική επιστολή που έστειλε για να σωθεί η ζωή του

Ο Σπύρος Χαγκαμπιμάνα με παιδιά στο Μπουρούντι. Αποσπάσματα από τη δραματική επιστολή που έστειλε για να σωθεί η ζωή του.

Eμφύλιος πόλεμος

Τους τελευταίους μήνες, το Μπουρούντι βρίσκεται σε εκτεταμένη πολιτική κρίση με εμφύλιο πόλεμο, ταραχές, δολοφονίες και έντονη πολιτική αστάθεια. Οι πρόσφατες προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν από το καθεστώς δεν αναγνωρίζονται ως έγκυρες από ΗΠΑ, ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Και η κατάσταση στη χώρα γίνεται μέρα με τη μέρα ανεξέλεγκτη.

Ως συνταγματάρχης της μπουρουντιανής αστυνομίας, ο Σπύρος Χαγκαμπιμάνα κατείχε τη θέση του υπαρχηγού του τμήματος Επιχειρήσεων. Βρέθηκε στη δίνη του κυκλώνα κατά τη διάρκεια των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων. Δέχθηκε εντολές και αφόρητες πιέσεις να προβεί σε χρήση εκτεταμένης βίαιης καταστολής των διαδηλωτών. Ακόμα και σε δολοφονίες. Εναντιώθηκε σθεναρά, αλλά το πλήρωσε, προκαλώντας τη μήνιν του καθεστώτος: συνελήφθη και προφυλακίστηκε στις φυλακές Muramvya.

Οι δικηγόροι του Σπύρου Χαγκαμπιμάνα στην Ευρώπη, Ανδρέας και Αλέξης Αναγνωστάκης

Οι δικηγόροι του Σπύρου Χαγκαμπιμάνα στην Ευρώπη, Ανδρέας και Αλέξης Αναγνωστάκης

Από το κελί των φυλακών όπου βασανίζεται απάνθρωπα, συνέταξε χειρόγραφη επιστολή προς τους υπουργούς Εξωτερικών και Δικαιοσύνης της Ελλάδας, καθώς και προς τον Ελληνα ευρωβουλευτή Νότη Μαριά, που έχει ασχοληθεί με το θέμα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι. Ως Ελληνας πολίτης, απευθύνει δραματική έκκληση για νόμιμη παρέμβαση.

Βασανιστήρια

«Συνελήφθην στις 27 Ιουνίου 2015 από τους άνδρες της προεδρικής αστυνομίας και οδηγήθηκα αμέσως στα κρατητήρια των μυστικών υπηρεσιών. Επί δέκα ολόκληρες ημέρες υποβλήθηκα σε φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια, με σκοπό τον εξαναγκασμό μου σε απόσπαση δήθεν ομολογίας. Στις 8 Ιουλίου οδηγήθηκα στις φυλακές της Muramvya με την ψευδή και ανυπόστατη κατηγορία της συμμετοχής σε «απόπειρα πραξικοπήματος», που επισείει εξοντωτικές ποινές. Βρίσκομαι στην άνω φυλακή υπό άθλιες και φρικτές συνθήκες κράτησης. Εχω δικαιολογημένους φόβους ότι δεν θα τύχω της απαιτούμενης Δίκαιης Δίκης. H προφυλάκισή μου δεν στηρίζεται σε πιστευτή και νομικά βάσιμη κατηγορία. Είναι κόντρα προς το Διεθνές Δίκαιο περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Αφρικανικού Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Λαών, του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που έχουν κυρωθεί από το Μπουρούντι», σημειώνει στην επιστολή του.

Οι δικηγόροι του στην Ευρώπη, Ανδρέας Αναγνωστάκης και Αλέξης Αναγνωστάκης, πιστεύουν ότι όντως οι φόβοι πως δεν θα τύχει δίκαιης δίκης, είναι απόλυτα δικαιολογημένοι. «Η απελευθέρωσή του πρέπει να είναι άμεση και χωρίς όρους. Τα ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να εξαντλήσουν τα όρια των αρμοδιοτήτων τους για να διασφαλίσουν τη νομιμότητα, όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον μπουρουντιανό λαό, που εναντιώνεται στο καθεστώς», εξηγούν στο «Εθνος».

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

«Η ζωή μου βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο»

Η επιστολή του Σπύρου από το Μπουρούντι συγκλονίζει. Με θέμα «Εκκληση για την παρέμβασή σας», ο συνταγματάρχης της μπουρουντιανής Αστυνομίας περιγράφει ανάγλυφα σε άπταιστα Ελληνικά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ζητώντας την παρέμβαση των ευρωπαϊκών οργάνων και κάνει έκκληση για τον λαό της χώρας του.

«Σας γράφω την παρούσα επιστολή ζητώντας τη νόμιμη παρέμβασή σας, καθώς βρίσκομαι ανεπίτρεπτα κρατούμενος υπό απάνθρωπες συνθήκες στις φυλακές στο Μπουρούντι. Οπως θα έχετε ενημερωθεί το Μπουρούντι βρίσκεται, εδώ και πολλούς μήνες, σε εκτεταμένη πολιτική κρίση που έχει προκαλέσει τη δολοφονία εκατοντάδων πολιτών, τη σύλληψη και φυλάκιση πολλών μελών της αντιπολίτευσης και πάνω από 150.000 πρόσφυγες.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών, όντας ανώτερος αξιωματικός (συνταγματάρχης) της μπουρουντιανής Αστυνομίας, κατέχοντας τη θέση του υπαρχηγού του τμήματος επιχειρήσεων, βρέθηκα πολλές φορές αναγκασμένος να εναντιωθώ σε εντολές και στρατηγικές της ηγεσίας της Αστυνομίας που στόχο είχαν τη δολοφονία άμαχων διαδηλωτών. Το γεγονός αυτό χειροτέρευσε τις σχέσεις μου με ορισμένους από τους ανωτέρους μου και γενικότερα με την κυβέρνηση του Μπουρούντι». Και το πληρώνει.

«Η ζωή μου βρίσκεται σε άμεσο και αναπότρεπτο κίνδυνο, εντός των φυλακών. Σας ΖΗΤΩ, τώρα, να εξασφαλίσετε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή μου. Να ζητήσετε να διαταχτεί Διεθνής Ανεξάρτητη Ερευνα για τους σε βάρος μου βασανισμούς και άλλες μορφές κακομεταχείρισης, να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών και να παραπεμφθεί σε ανεξάρτητο δικαστήριο οποιοσδήποτε βρεθεί να έχει την ευθύνη. Σας καλώ να διασφαλίσετε τα δικαιώματα ζωής και ελευθερίας του μπουρουντιακού λαού και τη συμμόρφωση του κράτους στις υποχρεώσεις του, με βάση το Διεθνές Δίκαιο» καταλήγει στην επιστολή του ο Σπύρος-Ρίτσαρντ Χαγκαμπιμάνα.

ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΑ – ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΠΙΝΤΕΛΑΣ

Πηγή: Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ, http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=64229201

5

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΗΚΟΟΥ ΣΠ. ΧΑΓΚΑΜΠΙΜΑΝΑ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ ΑΦΡΙΚΗΣ

Επείγουσα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για την άμεση παρέμβασή του στην κράτηση του Έλληνα Υπηκόου και Αξιωματικού της μπουρουντιανής αστυνομίας Σπύρου Χαγκαμπιμάνα, απέστειλε ο Βουλευτής της ΝΔ Α΄ Πειραιώς και Νήσων Κώστας Κατσαφάδος.

Στην επιστολή, που κοινοποιεί στους Υπουργούς Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κ. Κατσαφάδος τονίζει ότι ο Έλληνας υπήκοος Σπύρος Χαγκαμπιμάνα είναι κρατούμενος στις φυλακές της Muramvya στο Μπουρούντι της Αφρικής από τις 27 Ιουνίου με την κατηγορία της απόπειρας πραξικοπήματος, καθώς όπως ο ίδιος ο κρατούμενος αναφέρει σε επιστολή του προς τους αρμόδιους Υπουργούς και προς τον Έλληνα ευρωβουλευτή Νότη Μαριά, δεν υπάκουσε στις εντολές των ανωτέρων του να προβεί στη χρήση εκτεταμένης βίαιης καταστολής των διαδηλωτών αλλά και σε δολοφονικές ενέργειες, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να υποβληθεί σε φρικτά βασανιστήρια.

Το κείμενο της επιστολής του κ. Κατσαφάδου έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Κ. ΝΙΚΟ ΚΟΤΖΙΑ- ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Κ. ΝΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ- ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Θέμα : Άμεση παρέμβαση για την κράτηση Έλληνα Υπηκόου και Αξιωματικού της μπουρουντιανής αστυνομίας Σπύρου Χαγκαμπιμάνα.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Από τις 27 Ιουνίου, ο Έλληνας Υπήκοος και αξιωματικός της μπουρουντιανής αστυνομίας Σπύρος Χαγκαμπιμάνα κρατείται στις φυλακές της Muramvya, με την κατηγορία της απόπειρας πραξικοπήματος που του αποδίδεται, όπως αναφέρει ο ίδιος σε σχετική επιστολή του, η οποία επισείει εξοντωτικές ποινές.

Ο αξιωματικός κρατείται στην εν λόγω φυλακή, υπό άθλιες και φρικτές συνθήκες, επειδή, κατά τη διάρκεια των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων, ως υπαρχηγός του τμήματος Επιχειρήσεων, δεν υπάκουσε στις εντολές των ανωτέρων του να προβεί στη χρήση εκτεταμένης βίαιης καταστολής των διαδηλωτών ακόμα και σε δολοφονικές ενέργειες, με συνέπεια να συλληφθεί και να υποβληθεί σε φρικτά βασανιστήρια.

Ο Σπύρος Χαγκαμπιμάνα είναι Έλληνας υπήκοος, απόφοιτος της Ελληνικής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και της Νομικής Σχολής Αθηνών και πατέρας ενός παιδιού 3,5 ετών. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εγκλωβισμένος, εξαιτίας της οξείας πολιτικής κρίσης και του εμφυλίου που μαστίζει το Μπουρούντι και έχει προκαλέσει τον θάνατο εκατοντάδων πολιτών. Με επιστολή του, την οποία συνέταξε μέσα στη φυλακή και δημοσιεύθηκε στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, προς τους υπουργούς Εξωτερικών και Δικαιοσύνης της Ελλάδας, καθώς και προς τον Έλληνα Ευρωβουλευτή Νότη Μαριά, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι, εκφράζει τους φόβους του ότι δεν θα τύχει ‘’δίκαιης δίκης» και ζητά την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωσή του, στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κύριε Πρόεδρε,
Δεδομένου ότι ο χρόνος που απομένει είναι εξαιρετικά πιεστικός, παρακαλώ για τη θετική ανταπόκρισή σας, προκειμένου να δοθεί πολιτική λύση σε ένα μείζον ανθρωπιστικό ζήτημα.

Με τιμή,
Κώστας Κατσαφάδος

Βουλευτής Α’ Πειραιώς & Νήσων

Πηγή: Κυθηραϊκά Νέα, http://kithiraikanea.com/showthread.php?t=4803

——————

6

ΠτΔ και ΥΠΕΞ στην πρώτη γραμμή για να σωθεί ο Σπύρος…

Posted by olympiada, Αυγούστου 8, 2015
Σε ανώτατο πολιτειακό επίπεδο έχει περιέλθει πλέον η τραγική εξέλιξη με τον ομογενή που κινδυνεύει με εκτέλεση στο Μπουρούντι. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Ολυμπία, με το θέμα ασχολείται τόσο ο ΠτΔ όσο και ο Έλληνας ΥΠΕΞ. Με ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς αφού υπάρχουν δυο μεγάλα μειονεκτήματα:
– Ο Σπύρος έχει δυστυχώς την ιθαγένεια του Μπουρούντι, ενώ η Ελληνική του υπηκοότητα βάσει της συνθήκης της Λωζάννης έπεται. Άρα τυπικά μιλάμε για πολίτη του Μπουρούντι, γεγονός που κανει την έξωθεν παρέμβαση εξαιρετικά δύσκολη.
– Πρεσβεία στο Μπουρούντι δεν υπάρχει. Έτσι την τιτάνια προσπάθεια έχει αναλάβει να την συντονίσει ο πρεσβης μας της Κένυας από την πρεσβεία στο Ναϊρόμπι.

Πηγή: http://olympia.gr/2015/08/08/%CF%80%CF%84%CE%B4-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%B5%CE%BE-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%89/

7

Ο δικός μας Σπύρος κινδυνεύει να εκτελεστεί στό Μπουρούντι γιατί ως αστυνομικός αρνήθηκε να ασκήσει βία κατά διαδηλωτών!

Ο Σπύρος σπούδασε στην Αθήνα, είναι Έλληνας υπήκοος και εγκλωβίστηκε στη δίνη του εμφυλίου στο Μπουρούντι. Συνελήφθη, βασανίστηκε και κρατείται στις φυλακές. Συγκλονίζει η επιστολή του προς την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

news247
Αύγουστος 05 2015 09:31

Τη χειρόγραφη επιστολή ενός αξιωματικού της μπουρουντιανής αστυνομίας, ο οποίος βρίσκεται φυλακισμένος στη Μουραμούγια της Αφρικής από τις 27 Ιουνίου,  δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Έθνος.
Η επιστολή είναι γραμμένη σε άψογα ελληνικά, καθώς ο αποστολές είναι απόφοιτος της Ελληνικής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και κάτοχος της ελληνικής υπηκοότητας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα απέκτησε το όνομα Σπύρος και είναι Έλληνας πολίτης εδώ και πολλά χρόνια.
Κάποια στιγμή εγκαταστάθηκε στο Μπουρούντι της Αφρικής,  έγινε αξιωματικός της Αστυνομίας, παντρεύτηκε μια δικηγόρο και μαζί απέκτησαν μια κόρη που είναι σήμερα 3,5 ετών.
Το Μπουρούντι βρίσκεται τους τελευταίους μήνες σε πολιτική κρίση με εμφύλιο πόλεμο, ταραχές και δολοφονίες.
Ο Σπύρος Χαγκαμπιμάνα (με τη μπλε στολή στη φωτογραφία) βρέθηκε στη δίνη του κυκεώνα κατά τη διάρκεια των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων. Ως υπαρχηγός του τμήματος Επιχειρήσεων δέχθηκε εντολές και αφόρητες πιέσεις να προβεί σε χρήση εκτεταμένης βίαιης καταστολής των διαδηλωτών, ακόμα και σε δολοφονικές ενέργειες.
Αντιστάθηκε σθεναρά, συνελήφθη και υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια.
«Βρίσκομαι φυλακισμένος αποκλειστικά και μόνο λόγω τς εναντίωσής μου να κάνω χρήση βίας και να προβώ σε δολοφονίες άμαχων διαδηλωτών. Η ζωή μου βρίσκεται σε άμεσο και αναπότρεπτο κίνδυνο εντός των φυλακών» γράφει ο ίδιος στην επιστολή που συνέταξε από το κελί του στη φυλακή προς τους υπουργούς Εξωτερικών και Δικαιοσύνης της Ελλάδας, καθώς και με τον Έλληνα Ευρωβουλευτή Νότη Μαριά, που έχει ασχοληθεί με το θέμα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι.
Ως Έλληνας πολίτης, απευθύνει δραματική έκκληση για νόμιμη παρέμβαση.

Βασανιστήρια

«Επί δέκα ολόκληρες ημέρες υποβλήθηκα σε φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια, με σκοπό τον εξαναγκασμό μου σε απόσπαση δήθεν ομολογίας. Στις 8 Ιουλίου οδηγήθηκα στις φυλακές της Muramvya με την ψευδή και ανυπόστατη κατηγορία της «απόπειρας πραξικοπήματος», που επισείει εξοντωτικές ποινές. Βρίσκομαι στην άνω φυλακή υπό άθλιες και φρικτές συνθήκες κράτησης. Έχω δικαιολογημένους φόβους ότι δεν θα τύχω δίκαιης δίκης», αναφέρει ο Σπύρος σε άλλο σημείο της επιστολής του.
Οι δικηγόροι του στη Ευρώπη βρίσκουν απολύτως δικαιολογημένους τους φόβους του.
«Η απελευθέρωσή του πρέπει να είναι άμεση και χωρίς όρους. Τα ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να εξαντλήσουν τα όρια των αρμοδιοτήτων τους  για να διασφαλίσουν τη νομιμότητα, όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο μπουρουντιανό λαό, που εναντιώνεται στο καθεστώς» εξηγούν στο Έθνος οι κ.κ. Ανδρέας και Αλέξης Αναγνωστάκης.

Πηγή: Έθνος (εδώ, όπου και περισσότερα). Η σελίδα του στο Facebook εδώ.

Σημ. του αρχικού blog: Γνώρισα τον Σπύρο την Μεγάλη Εβδομάδα του 2014 στό μοναστήρι της Παναγίας Χρυσοπηγής, στο Πολυδένδρι. Είχε έλθει στην Ελλάδα με το παιδί του και την σύζυγό του για ένα πρόβλημα υγείας του παιδιού. Είναι νομικός και συμμετείχε στίς διαπραγματέυσεις για τό τέλος του αιματηρού εμφυλίου στό Μπουρούντι. Μετά από θητεία στό ναυτικό του Μπουρούντι (στην λίμνη Βικτώρια), έγινε αξιωματικός της αστυνομίας. Ευαίσθητος άνθρωπος, εξαιρετικής ευφυίας, πληρώνει τό τίμημα της ανθρωπιάς του και σηκώνει τον Σταυρό της θυσίας γιά τον πλησίον, σαν πραγματικός μάρτυρας της πίστης μας. ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ !!

Γ.Π.

«Ν»: Παρακαλούμε για άμεση παρέμβαση όχι μόνο των πολιτικών & διπλωματικών αρμοδίων, αλλά και του Πατριάρχη Αλεξανδρείας. Ο Θεός και η Παναγία & ο άγιος Σπυρίδωνας ας βοηθήσουν τον αδελφό μας!
Ας σημειώσουμε ότι στο Μπουρούντι υπάρχει ηρωική ορθόδοξη επισκοπή, που αγωνίζεται για το λαό της υπό τις φρικτές αυτές συνθήκες. 

Υπογράψτε για την απελευθέρωση του Σπύρου!

8

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ

Κίνημα για τον Σπύρο που κινδυνεύει με εκτέλεση

«Σας ευχαριστώ όλους στην Ελλάδα. Περιμένω από την ελληνική κυβέρνηση να βοηθήσει τον άντρα μου και να προστατεύσει την οικογένειά μου.

Ο Σπύρος χαμογελαστός ανάμεσα σε φίλους και συμφοιτητές του στα περίφημα πάρτι της Νομικής.

Ο Σπύρος χαμογελαστός ανάμεσα σε φίλους και συμφοιτητές του στα περίφημα πάρτι της Νομικής.

Μ’ έχει «φάει» το άγχος όσο περιμένω τις προσπάθειες της κυβέρνησης να απελευθερώσει τον σύζυγό μου Σπύρο Χαγκαμπιμάνα, ο οποίος δεν δικάστηκε ποτέ. Είναι φυλακισμένος από τις 27 Ιουνίου». Δραματική έκκληση και προς τις ελληνικές αρχές απευθύνει η Οσάνα, σύζυγος του Σπύρου, η οποία μίλησε στο «Εθνος της Κυριακής» από άγνωστη τοποθεσία όπου βρίσκεται μαζί με τον γιο της. Ο Σπύρος πρόλαβε να φυγαδεύσει την οικογένειά του, τρεις ημέρες πριν τον συλλάβουν και τον πετάξουν σ’ ένα κελί.

Η ζωή του Ελληνα πολίτη, με τις σπουδές στη Νομική Αθηνών, βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Το δικτατορικό καθεστώς του Μπουρούντι Αφρικής τον συνέλαβε όταν αρνήθηκε ως συνταγματάρχης της αστυνομίας να ανοίξει πυρ κατά διαδηλωτών. Εκτοτε, έχει υποστεί φρικτά βασανιστήρια και κρατείται παράνομα υπό άθλιες συνθήκες, χωρίς να έχει δικαστεί, σε φυλακές υψίστης ασφαλείας. Ολα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος της χώρας πραγματοποίησε πραξικόπημα. Το Μπουρούντι βυθίστηκε στο χάος και στους δρόμους ξεχύθηκαν χιλιάδες πολίτες για να διαδηλώσουν κατά του καθεστώτος, το οποίο απάντησε με πολιτικές διώξεις και δολοφονίες.

Ο Σπύρος έλαβε την εντολή να ανοίξει πυρ κατά άοπλων διαδηλωτών και να καταστείλει βίαια τις εξεγέρσεις. Αψήφησε τις εντολές και έγινε μισητός εχθρός του καθεστώτος. Οταν συνελήφθη, δεν προέβαλε αντίσταση και είχε διώξει τη φρουρά του για να μην κινδυνέψουν. Στα κρατητήρια της προεδρικής αστυνομίας βασανίστηκε για δέκα ημέρες, αλλά δεν υπέκυψε.

Η αγκαλιά του τους χωρούσε όλους.

Η αγκαλιά του τους χωρούσε όλους.

Κάθε ώρα μετράει
Εχουν περάσει 18 ημέρες που το «Εθνος» δημοσιοποίησε την υπόθεση του Σπύρου, ωστόσο οι ελληνικές αρχές κινούνται… νωχελικά και ας είναι καθοριστικό κάθε λεπτό που περνάει ο συμπολίτης μας στις φυλακές. Πλέον, τη φροντίδα της γυναίκας του Οσάνα και του γιου του, έχουν αναλάβει φίλοι και συγγενείς του Σπύρου. Η αγωνία της για την τύχη του άντρα της έχει «χτυπήσει» κόκκινο, ωστόσο στην τηλεφωνική μας συνομιλία σπεύδει να ευχαριστήσει όλους όσοι την έχουν βοηθήσει όλο αυτό τον καιρό, οι οποίοι ήταν και πάρα πολλοί.

Κίνημα για τον Σπύρο που κινδυνεύει με εκτέλεση

«Ενα τεράστιο ευχαριστώ για τη βοήθεια. Οι σκέψεις μου είναι και μαζί με τις χιλιάδες των ανθρώπων που βρίσκονται παράνομα φυλακισμένοι για πολλούς μήνες, μόνο και μόνο επειδή συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις κατά του παράνομου καθεστώτος του απερχόμενου προέδρου. Επίσης, η σκέψη μου πάει σε όλους τους πρόσφυγες που ζουν σε καταυλισμούς κάτω από άθλιες συνθήκες», λέει η Οσάνα, από την άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι οι πληροφορίες από τη χώρα της είναι άκρως ανησυχητικές καθώς οι εξοντώσεις των διαφωνούντων έχουν πάρει μορφή γενοκτονίας. Καλεί τη διεθνή κοινότητα να επέμβει για να σταματήσει τη νέα αυτή καταστροφή και τις παραβιάσεις των εγχώριων και διεθνών νόμων.

 Περιτριγυρισμένος από παιδιά στο Μπουρούντι.

Περιτριγυρισμένος από παιδιά στο Μπουρούντι.

Οι δικηγόροι του Σπύρου στα διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα, Ανδρέας και Αλέξης Αναγνωστάκης, κλιμακώνουν τη διεθνή δικαστική παρέμβαση για την υπόθεση του συμπολίτη μας. Προσεχώς θα υποβάλουν προσφυγή ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που εδρεύει στη Χάγη. Οπως αναφέρουν, το καθεστώς αρνείται τώρα τη δικαστική διερεύνηση, ενώ ο κλοιός έχει αρχίσει να σφίγγει γύρω από την αυθαιρεσία της παράνομης φυλάκισής του.

«Η απελευθέρωση του Σπύρου είναι θέμα τιμής για τις αξίες του οικουμενικού νομικού πολιτισμού. Αυτή πρέπει να είναι άμεση και χωρίς όρους. Επιβάλλεται η διεξαγωγή μιας Δίκαιης Δίκης με ανεξάρτητους και αντικειμενικούς δικαστές, κάτι που αυτή τη στιγμή διατηρούν δικαιολογημένους φόβους ότι μπορεί να του παρασχεθεί στη χώρα του», δηλώνουν στο «Εθνος της Κυριακής» οι δικηγόροι του Σπύρου, χάρη στους οποίους φαίνεται πως αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Από τη βάπτιση του μικρού του γιου, Μάρκου, ο οποίος σήμερα είναι 3,5 ετών.

Από τη βάπτιση του μικρού του γιου, Μάρκου, ο οποίος σήμερα είναι 3,5 ετών.

Η είδηση της παράνομης φυλάκισης του Σπύρου προκάλεσε τσουνάμι αντιδράσεων από συμφοιτητές του στη Νομική και φίλους του από την ΑΣΟΕΕ. Στα social media έχει δημιουργηθεί η σελίδα «FREE SPIROS RICHARD HAGABIMANA» η οποία αριθμεί χιλιάδες μέλη, ενώ συγκεντρώνονται υπογραφές στο Διαδίκτυο για την άμεση αποφυλάκισή του. Είναι οι φίλοι του, που αυτήν τη στιγμή κινούν Γη και Ουρανό για να σωθεί. Ανάμεσα στους φίλους και συμφοιτητές που έχουν κινητοποιηθεί είναι και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Γαβριήλ Σακελλαρίδης και ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, που τον γνώριζαν από την ΑΣΟΕΕ, όπου εργαζόταν ο Σπύρος στη βιβλιοθήκη.

Η επιστολή
Η ιστορία της ζωής του Σπύρου – Ρίτσαρντ Χαγκαμπιμάνα φαντάζει σαν ταινία. Ωστόσο, προκύπτει με ανάγλυφο τρόπο από την επιστολή που απέστειλαν στο «Εθνος της Κυριακής» και υπογράφουν πάνω από 170 φίλοι και συμφοιτητές του από τη Νομική και τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

 Ο Σπύρος Χαγκαμπιμάνα με τη γυναίκα του Οσάνα.

Ο Σπύρος Χαγκαμπιμάνα με τη γυναίκα του Οσάνα.

«Για όλους εμάς ο Σπύρος ήταν συμφοιτητής μας, συμμαθητής, φίλος, ένας εξαιρετικός χαρισματικός άνθρωπος με ακέραιο χαρακτήρα και ένα χαμόγελο για όλους. Εμείς γνωρίσαμε ένα γελαστό παιδί, που δεν σου άφηνε περιθώριο παρά να γίνεις φίλος του. Οι συμφοιτητές του στη Νομική το 1996 δεν γνωρίζαμε ότι ο Σπύρος ήταν πολιτικός πρόσφυγας, αξιωματικός του στρατού στη χώρα του που είχε έρθει να σπουδάσει στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, το γνώριζαν οι συμμαθητές του στη ΣΝΔ.

Ο Σπύρος εγκλωβίστηκε στην Ελλάδα μετά από ένα ακόμη πραξικόπημα που αναβίωσε τα μίση του φρικτού εμφυλίου μεταξύ Χούτου και Τούτσι, αλλά ως θετικός άνθρωπος αποφάσισε να αξιοποιήσει τον χρόνο του σπουδάζοντας νομικά και παράλληλα έπιασε δουλειά στη βιβλιοθήκη της ΑΣΟΕΕ. Και στη Νομική και στην ΑΣΟΕΕ, όπως νωρίτερα στη ΣΝΔ, έγινε αγαπητός σε όλους, από τους φοιτητές μέχρι τους καθηγητές, όλους τους άγγιξε, όλοι τον θυμούνται και αγωνιούν.

 Οι δικηγόροι του Σπύρου Χαγκαμπιμάνα, Ανδρέας και Αλέξης Αναγνωστάκης.

Οι δικηγόροι του Σπύρου Χαγκαμπιμάνα, Ανδρέας και Αλέξης Αναγνωστάκης.

Ο Σπύρος «εξόριστος» από τη χώρα του, ανέπτυξε δράση ανθρωπιστική, ευαισθητοποιώντας πρώτα εμάς τους συμφοιτητές του και στη συνέχεια χτύπησε κάθε δυνατή πόρτα στην Ελλάδα. Πέτυχε να φέρει πολλά παιδιά από το Μπουρούντι να σπουδάσουν στην Ελλάδα γιατί πίστευε ότι μόνον η παιδεία μπορεί να σβήσει τα φυλετικά μίση και ότι για να ανασυγκροτηθεί η χώρα του χρειαζόταν πρωτίστως πνευματικό κεφάλαιο. Ο Σπύρος αγάπησε την Ελλάδα ως δεύτερη πατρίδα του, έμαθε και μιλά τα ελληνικά σαν μητρική γλώσσα, πήρε υπηκοότητα, βαπτίστηκε χριστιανός ορθόδοξος και πριν από έναν χρόνο έφερε στην Ελλάδα και βάπτισε τον μικρό του γιο, τον Μάρκο, τώρα 3,5 ετών.

Οταν δόθηκε η ευκαιρία ο Σπύρος επέστρεψε στο Μπουρούντι για να συμβάλει στην παλινόρθωση της Δημοκρατίας και την ανασυγκρότηση της χώρας, προσφέροντας όλο του το είναι και πάντα προσανατολισμένος στα παιδιά – στο Μπουρούντι είναι γνωστός για το σημαντικό κοινωνικό του έργο. Στο νέο δημοκρατικό Μπουρούντι έγινε αξιωματικός της Αστυνομίας, σταδιοδρόμησε, έκανε οικογένεια και έναν γιο.

Δεν μας εξέπληξε η στάση του, ο Σπύρος θα έκανε πάντα αυτό που υπαγόρευε η ηθική και η βαθιά χριστιανική του συνείδηση. Ο Σπύρος είναι ένας λαμπερός άνθρωπος, που αγγίζει όσους είναι γύρω του».

Μεταξύ των υπογραφόντων της επιστολής είναι οι: Ευθύμης Τσίγκας, δικηγόρος, αντιδήμαρχος Αμαρουσίου, Αννα Σηφάκη, creative director σε διαφημιστική εταιρεία, δημιουργός του Group FREE SPIROS Ρίτσαρντ Χαγκαμπιμάνα, Κώστας Κομπότης, συντάκτης του ψηφίσματος Call for release of Spiros Ρίτσαρντ Χαγκαμπιμάνα, Γιώργος Παπανικολάου, δικηγόρος, δήμαρχος Γλυφάδας, Φερενίκη Παναγοπούλου, νομική ελέγκτρια στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και νονά του μικρού γιου του Σπύρου, Στέλιος Κουτνατζής, δικηγόρος, λέκτορας Νομικής στο ΔΠΘ, Δημήτρης Τσαραπατσάνης, λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Sheffield, Αγκαθα Καρρά, αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, Δημήτρης Αναστασόπουλος, δικηγόρος, Φώτης Κωτσής, δικηγόρος, Χρήστος Μαρκογιαννάκης, δικηγόρος και συγγραφέας, Διονύσης Αρτεμάκης, αξιωματικός ΠΝ.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΠΙΝΤΕΛΑΣ – ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΑ

Πηγή: http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=64237606

9

Μπουρούντι, 13 Αυγούστου 2015: Ο συνταγματάρχης Ρίτσαρντ-Σπύρος Χαγκαμπιμάνα οδεύει στη φυλακή Ρουμόνγκε. Είχε μόλις πέρασε 47 ημερών στη φυλακή Μουραμούγια χωρίς επιβεβαίωση της κράτησής του από τον δικαστή.

Η πρώτη απόπειρα μεταφοράς χθες το βράδυ μετά από τις 18.00 απέτυχε. Φοβούμενοι για την ασφάλεια του συνταγματάρχη, οι άλλοι κρατούμενοι της Μουραμούγια αντιστάθηκαν και πέρασαν τη νύχτα με φωνές. Σήμερα το πρωί χρειάστηκαν τέσσερις σωφρονιστικοί υπάλληλοι που εμπλέκονται στην συνοδεία κρατουμένων για να καθησυχάσουν για την ασφάλεια της μεταφοράς. Μεταφέρθηκε με λεωφορείο της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικών Υποθέσεων που φέρει την πινακίδα A883A GB.

Το σφάλμα του συνταγματάρχη Ρίτσαρντ-Σπύρου Χαγκαμπιμάνα είναι ότι αρνήθηκε να συνεργαστεί για την βίαιη καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων κατά της τρίτης θητείας του απερχόμενου προέδρου Νκουρουνζίζα.

Παρακάτω βλέπουμε μια φωτογραφία του Ρίτσαρντ-Σπύρου με τον Emmastony Rugombo, νεαρό διαδηλωτή που κρατείται στη φυλακή Μουραμούγια από τον Απρίλιο του 2015.

richardspiros-demonstratorΠηγή: Δημοσίευση στο Facebook.

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΡΙΤΣΑΡΝΤ-ΣΠΥΡΟΥ ΧΑΓΚΑΜΠΙΜΑΝΑ:

https://secure.avaaz.org/en/petition/UN_SecretaryGeneral_President_of_Burundi_P_Representative_to_the_UN_Free_RichardSpiros_Hagabimana

ΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΡΙΤΣΑΡΝΤ-ΣΠΥΡΟΥ – ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Advertisements